polski __english __

Badania marketingowe – między wywiadem a analizą danych

Jak wiadomo ankieta i wywiad są najpopularniejszymi narzędziami wykorzystywanymi w badaniach marketingowych i badaniach rynku. Różnica pomiędzy ankietą a wywiadem jest dość oczywista, pozwolę sobie jednak na króciutkie podsumowanie tych różnic.

Podstawową cechą, która różni oba powyższe narzędzia jest oczywiście elastyczność, podczas gdy kwestionariusz ankiety narzuca sztywne i jednoznaczne odpowiedzi na kolejne pytania kwestionariusz wywiadu, a w szczególności wywiadu swobodnego jest co najwyżej zbiorem wytycznych pozwalających trzymać nurt rozmowy w określonym nurcie tematycznym pozwalającym na pogłębianie danego zagadnienia i znaczne uszczegółowienie odpowiedzi.

Stąd też najczęściej w przypadku ankiety stosuje się formularz pozwalający zaznaczyć gotowe odpowiedzi, a w przypadku wywiadu zazwyczaj stosuje się nagranie, które w o wiele prostszy i dokładniejszy sposób umożliwia utrwalenie odpowiedzi i nie przedłuża wywiadu poprzez przerwy na robienie notatek przez badacza. W przypadku paneli i wywiadów grupowych sporządzenie odpowiednich notatek w trakcie przeprowadzania badania byłoby wręcz niemożliwe choćby z uwagi na to, że wiele osób mówi jednocześnie, a badacz nie jest w stanie skupić się na jednoczesnej wypowiedzi kilku osób, w ten sposób część cennych uwag może po prostu przepaść.

Oczywiście po przeprowadzeniu badania czy też jego części pojawia się nowy kłopot. Pozyskane dane trzeba opracować, a żeby je opracować należy wywiad przepisać.

Wiele firm badawczych zleca tę część pracy firmom zewnętrznym oszczędzając czas i zyskując jak najwierniejszą transkrypcję z przeprowadzonego badania. Wprawne ucho trankrybenta pozwoli na rozpisanie na głosy (w przypadku badań nagrywanych kamerą możliwa jest również identyfikacja uczestników) niemal całkowicie nieczytelnych fragmentów, w których kilka osób mówi jednocześnie.

Tak opracowane materiały pozwolą na błyskawiczne przejście do kolejnych etapów pracy, czyli opracowanie wyników i ich interpretację. Interpretację, która zazwyczaj przynosi o wiele ciekawsze wyniki niż suche odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.
Wiecej opinii naszych klientów na naszej stronie:
www.transkrypcje-krakow.pl/rekomendacje/